فرآیند خروج

Checkout process

فرآیند شتابدهی

Acceleration process

فرآیند پذیرش

Absorption process

فرآیند ارزش گذاری

Valuation process

پیش‌شتابدهی

Pre-acceleration process